O nas - wyznanie wiary


W sprawach istotnych mamy jedność.  

Jedno jest Ciało i jeden Duch ...  Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich ...  (Ef. 4:4-6)

W sprawach wtórnych mamy wolność.

A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy ... Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana ... Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu ... A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie przed Bogiem.  (Rzym. 14:1,4,12,22)


 We wszystkim mamy miłość.

Gdybym ... posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.  (1 Kor. 13:2)

Wierzymy...
...że Pismo Święte jest Słowem otrzymanym od Boga, natchnionym, nieomylnym, w pełni godnym zaufania; najwyższym autorytetem w sprawach wiary i postępowania.
...w Jednego Boga, Stworzyciela i Pana wszystkich rzeczy, godnego wszelkiej chwały, istniejącego od wieczności w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
...w Jezusa Chrystusa, naszego Pana - Boga, który stał się człowiekiem, jedynego Pośrednika między Bogiem i człowiekiem, w Jego dzieło odkupienia grzeszników: narodzenie z dziewicy, bezgrzeszne życie, boskie cuda, zastępczą i przebłagalną śmierć, cielesne zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, wstawienniczą służbę, oraz w Jego powrót w mocy i chwale.
...że każdy człowiek ma godność będąc stworzonym na obraz Boga, i że każdy człowiek jest grzeszny z natury i z wyboru.
...w zbawienie człowieka dokonane przez pojednawcze dzieło Pana Jezusa Chrystusa (wcielenie, życie, śmierć i zmartwychwstanie), otrzymywane łaską przez wiarę, nie przez uczynki, oraz w odrodzenie wierzących za sprawą Ducha Świętego i przywrócenie im osobistej więzi z Bogiem - Ojcem.
...w Ducha Świętego, który zamieszkując w wierzących umożliwia im święte życie, składanie świadectwa, naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa, oraz służbę Bogu i ludziom.
...w jedność w Duchu wszystkich prawdziwie wierzących - Kościół, Ciało Chrystusa, który na znak swojego powołania i jedności spotyka się regularnie w lokalnych wspólnotach, aby chwalić Boga, głosić Słowo Boże, przekazywać innym miłość Boga i krzewić Jego sprawiedliwość na ziemi.
...w przyszłe zmartwychwstanie zarówno zbawionych jak i zgubionych; zbawionych do życia w jedności z Bogiem, a zgubionych na potępienie z dala od Boga.
...że chrzest, który jest publicznym wyznaniem wiary, przyjmowany jest przez osoby, które świadomie uwierzyły i przyjęły Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, oraz zdecydowały się żyć w posłuszeństwie Bogu.