O nas - misja i wartości

Nasze wartości to:
w  wymiarze indywidualnym: głęboki związek z Bogiem
w wymiarze wspólnotowym: bliskie więzi w kościele
w wymiarze społecznym: otwarte relacje w społeczeństwie

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Ewangelia Mateusza 22:37-40)

Pogłębiamy osobistą więź z Bogiem.
Indywidualna więź z Bogiem jest istotą i fundamentem życia chrześcijańskiego. Jezus Chrystus odkupił mnie abym usprawiedliwiony przez wiarę mógł żyć w pokoju z Bogiem.
(Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa - Rz 8:16-17)
Chcę zatem:
Kochać Boga. Miłością odpowiadać Bogu na miłość którą mi okazał. (Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.- 1 Jn 4:16)
Uświęcać się przez posłuszeństwo Ojcu. Wypełnianie Bożych przykazań prowadzi do doskonałości.  (zwlekliście z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył. - Kol 3:9-10)
Poznawać Jezusa Chrystusa i stawać się Jego naśladowcą. Jezus Chrystus – Bóg, który stał się człowiekiem daje mi wzór, jak żyć w świętości i jedności z Ojcem. (Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. - Mt 11:29)
Napełniać się Duchem Świętym. Bóg przez Ducha Świętego mieszka we mnie czyniąc mnie swoją świątynią.  (Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. - 1 Jn 3:24)
Jak najwięcej się modlić. Przez modlitwę zapraszam Boga do uczestniczenia w każdej dziedzinie mojego życia. Nie robię niczego, jeśli się o to nie modlę. (Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając na niej wśród dziękczynienia. Kol 4:2)
Być zaczytany w Piśmie Świętym. Biblia to są słowa, które Bóg mówi do mnie. Przez studiowanie Pisma Świętego poznaję Boga i Jego wolę.  (Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. - 2 List Jana 1:9)
Walczyć z grzechem. Duch Święty poucza o grzechu. Wyznaję Bogu grzechy i pokutuję. Pozbywam się złych nawyków. Modlę się by nie ulegać pokusie.  (Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów - Dz 3:26)
Oddawać Bogu chwałę. Bóg jest godzien wszelkiej chwały. Wszystko co robię powinno przynosić chwałę Bogu.

 

(Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen. - 2 Ptr 3:18)

Pogłębiamy wzajemne więzi w kościele.
Kościół jest Ciałem Chrystusa – każda lokalna wspólnota chrześcijan powinna być widocznym znakiem tego faktu, pokazując światu:
Przykazanie Jezusa. Miłość braterska jest przykazaniem Jezusa. (To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. - Jn 15:12)
Prawdziwy kościół. Autentyczne więzi są znakiem prawdziwego Kościoła (Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. - Jn 13:35)
Nowe życie. Miłość braterska jest znakiem duchowego odrodzenia. (My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci - 1 Jn 3:14)


Chcemy zatem:
Umacniać się i budować wzajemnie.  Jesteśmy dla siebie pomocą i zachętą we wzrastaniu ku dojrzałości (...zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie - 1 Tes 5:11)
Korzystać z darów dla dobra kościoła. Bóg dał nam dary po to, byśmy przynosili owoc w kościele.  (każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary  - Rz 12:5-6)
Wspólnie się modlić. Wspólna, uzgodniona modlitwa ma szczególne znaczenie w oczach Boga. (Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych - Ef 6:18)
Spędzać ze sobą czas. Stajemy się sobie bliscy będąc razem w różnych sytuacjach. (Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań - Hbr 10:24-25)
Służyć sobie nawzajem. Uczymy się od Jezusa postawy sługi, by służyć sobie nawzajem i Kościołowi. (Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. -  Jn 13:14-15)
Napominać. Wspieramy się nawzajem w walce z grzechem. (Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi! -  1 Tes 5:14)
Pomagać. Jesteśmy dla siebie nawzajem oparciem. (Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. - Rz 12:13)

Pogłębiamy więzi społeczne.
Jako Kościół nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy powołani przez Boga by wywierać wpływ na świat i do kochania wszystkich bliźnich.
(Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. - Jk 1:27)
 

Chcemy zatem:    
Dawać świadectwo. Mówimy ludziom Dobrą Nowinę o Bożej sprawiedliwości (Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. - Ps 40:10)
Być otwarci. Jesteśmy dostępni i gościnni.  (Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. - Hbr 13:2)  
Okazywać szacunek. Szanujemy naszych sąsiadów i współżyjemy z nimi w pokoju. (o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. - Rz 12:18)
Nie potępiać. Mówimy o grzechach oraz ich przebaczeniu. (Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę - mówi Pan - ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód - nakarm go. Rz 12:19)
Pomagać. Okazując ludziom pomoc pokazujemy im że Bóg jest dobry. (A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze - Gal 6:10)
Propagować wartości chrześcijańskie. Mówimy o tym, co jest Bogu miłe. (bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. - 1 Ptr 3:15)

Wszystkich szanujcie,  braci miłujcie, Boga się bójcie... (1 Ptr 2:17)